วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ความหมายของวันครู          การจัดงานครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน  2499
 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง  แรกๆก็เป็นคำขวัญของคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา)ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้ 
ปี พ.ศ.
คำขวัญ
เจ้าของคำขวัญ
2522
          การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต    
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
  ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆด้านมาช่วยเหลือการศึกษา

  ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุก

  อย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้

         ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง

  ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา

  ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและใน

  ราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด

  ตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

2523
     เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู
ดร.ก่อ    สวัสดิ์พาณิชย์
2524
     ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับ
ดร.สิปปนนท์   เกตุทัต

2542
     ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา
นายปัญจะ    เกสรทอง
     ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา   ชนเชิดบูชาพระคุณครู
นางเซียมเกียว    แซ่เล้า
2543
     ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีู
นายสมศักดิ์    ปริศนานันทกุล
     สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา
นายประจักษ์    เสตเตมิ
2544
     พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู
นางสาวสุทิสา  ธนบดีไพบูลย์
2545
     สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู
นายสุเทพ    วิเศษศักดิ์ศรี
2546
     ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู
นางสมปอง   สายจันทร์
2547
     ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู
นางสาวพรทิพย์    ศุภกา
2548
     ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู
นายประจักษ์     หัวใจเพชร
2549
     ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูุชาครู
นางพรรณา      คงสง
2550
     สิบหกมกรา เทิดทูน"พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู"
นางสาวศันสนีย์   แสนโรจน์ จ.อ่างทอง
2551
     ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา
นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม จ.พัทลุง
2552
     ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บุชาครู

2553
     น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
กันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

        ที่มา : ที่ระลึก วันครู 2549 ครั้งที่ 50 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภ
      


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น