วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีของ Maslow ทฤษฎีความต้องการ

ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการ  Maslow

Maslow เรียงลำดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลำดับดังนี้
  • ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )
  • ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )
  • ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )
  • ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )
  • ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs )
1.ความต้องการพื้นฐานทางสรีระ (Basic physiological needs or Biological Needs, Physical Needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการในขั้นนี้ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ที่มีอำนาจมากที่สุด และเห็นได้ชัดที่สุด กว่าความต้องการทั้งหมด เป็นความต้องการที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ความต้องการด้านปัจจัย 4 บำบัดความหิวกระหาย การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ตลอดจนความต้องการ ที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกาย และอินทรีย์หากความต้องการในขั้นนี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ในขั้นที่สูงกว่า แต่ถ้าบุคคลประสบความล้มเหลว ในการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานนี้แล้ว ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs and security) ความต้องการในขั้นนี้ สังเกตได้ง่ายในทารกและเด็กเล็ก เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการช่วยเหลือ และต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในวัยผู้ใหญ่ ความต้องการขั้นนี้ จะยังมีอิทธิพลต่อบุคคล โดยเฉพาะคนที่ทำงานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง หรืองานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความต้องการความปลอดภัย จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญสิ่งต่างๆ เช่น สงคราม อาชญากรรม ภัยธรรมชาติ ความสับสน ไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นต้น ในขั้นนี้ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เพราะทำให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเอง ให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ ทำให้ตนเองรู้สึกปลอดภัย

3.ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs or Social Needs) ความต้องการขั้นนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการด้านร่างกาย และความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว หรือกลุ่มสังคม และจะรู้สึกเจ็บปวดมาก เมื่อถูกทอดทิ้ง หรือไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม หรือแม้แต่กรณีที่จำนวนเพื่อน หรือสมาชิกในบ้านลดน้อยลงไป ผู้ที่ไปอยู่ในสังคมใหม่ จะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของ และจะแสวงหาการยอมรับจากสังคมใหม่อย่างยิ่ง การขาดสิ่งนี้ทำให้มนุษย์เกิดความคับข้องใจ และเกิดปัญหาปรับตัวไม่ได้ ส่งผลเป็นความผิดปกติในพฤติกรรม หรือความเจ็บป่วยทางจิตใจ
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs, Self-Esteem Needs) คือ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองด้านความรัก และความเป็นเจ้าของแล้ว จะส่งผลให้เกิดความต้องการในขั้นนี้เกิดขึ้น ความต้องการในขั้นนี้แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1) ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอำนาจ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความสามารถและความสำเร็จ ไม่ต้องพี่งพาอาศัยผู้อื่นและมีความอิสระ
2) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others) คือ ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับความสนใจการยอมรับ และยกย่อง มีสถานภาพทางสังคมและเป็นที่ชื่นชมยินดี ทำให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า


5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs, Self-realization , Self-fulfillment Needs) หมายถึง ความปรารถนาในสิ่งท้าทายทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบุคคลจะได้รับโดยใช้ความสามารถ และศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และอย่างเหมาะสม หากความต้องการในขั้นต้น ได้รับการตอบสนองมาโดยลำดับ ทำให้เกิดความพึงพอใจอย่างบริบูรณ์ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในระดับนี้ก็จะเกิดขึ้น บุคคลที่ประสบความสำเร็จ ในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และศักยภาพของตน มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ พลังแรงขับของเขาจะผลักดันให้เขาแสดงพฤติกรรม ที่ตรงกับความสามารถของตนออกมา
ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007&group=29&gblog=3


                รังสรรค์  ประเสริฐศรี. 2548. “การจูงใจและการเสริมแรงพฤติกรรมองค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 1)
                กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จำกัด.
                สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.2547.”ประเภทของแรงจูงใจจิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่.(พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
              ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์. 2535. “ การจูงใจ”  จิตวิทยาการบริหารบุคคล.(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.


วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา


       เมื่อวันที่  7 มกราคม 2554 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี พ.ศ. 2553  ขึ้น ปีนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่มากเพราะมีวงดุริยางค์
        ร่วมขบวนแห่  3 วงด้วยกัน มีประธานเปิดงานโดยท่าน  ธวัชชัย  กมลมุนีโชติ  อบจ. .ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน 
       ขบวนแห่ยาวมาก  เพราะตั้งขบวนตั้งแต่บึงสระบัว ขบวนผ่านตลาดพุทไธสงมาจนผ่านโรงเรียนอนุบาล
พุทไธสง  เข้าหมู่บ้านโพนทองเรื่อยมาจนกระทั้ง ถึงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา  
             
                                

 

                                     

     

                     วงดุริยางค์ จากนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง   
      ขบวนเริ่มตั้งแต่บึงสระบัวเดินผ่านอำเภอพุทไธสง   สีส้มสดใสสวยๆน่ารักน่ารักผ่านอำเภอพุทไธสงมาแล้วจ้า     สีส้มตามมา ขบวนดรัมเมเย่อน่ารักจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1


           ขบวนเดินมาถึงโรงเรียนอยู่หน้าประธาน


เก็บตกคุณครูแต่ละสีจังหวะอะไรหน๊อ

                                                                      

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ความหมายของวันครู          การจัดงานครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน  2499
 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง  แรกๆก็เป็นคำขวัญของคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา)ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้ 
ปี พ.ศ.
คำขวัญ
เจ้าของคำขวัญ
2522
          การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต    
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
  ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆด้านมาช่วยเหลือการศึกษา

  ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุก

  อย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้

         ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง

  ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา

  ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและใน

  ราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด

  ตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

2523
     เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู
ดร.ก่อ    สวัสดิ์พาณิชย์
2524
     ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับ
ดร.สิปปนนท์   เกตุทัต

2542
     ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา
นายปัญจะ    เกสรทอง
     ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา   ชนเชิดบูชาพระคุณครู
นางเซียมเกียว    แซ่เล้า
2543
     ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีู
นายสมศักดิ์    ปริศนานันทกุล
     สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา
นายประจักษ์    เสตเตมิ
2544
     พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู
นางสาวสุทิสา  ธนบดีไพบูลย์
2545
     สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู
นายสุเทพ    วิเศษศักดิ์ศรี
2546
     ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู
นางสมปอง   สายจันทร์
2547
     ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู
นางสาวพรทิพย์    ศุภกา
2548
     ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู
นายประจักษ์     หัวใจเพชร
2549
     ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูุชาครู
นางพรรณา      คงสง
2550
     สิบหกมกรา เทิดทูน"พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู"
นางสาวศันสนีย์   แสนโรจน์ จ.อ่างทอง
2551
     ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา
นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม จ.พัทลุง
2552
     ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บุชาครู

2553
     น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
กันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

        ที่มา : ที่ระลึก วันครู 2549 ครั้งที่ 50 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภ
      


วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554      
                  

กิจกรรมวันเดินทางไกลลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2553 อากาศสดใสในวันเปิดกองลูกเสือผู้กำกับกำลังเคารพธงชาติ

ผ.อ.มังกรกำลังกล่าวเปิดกองลูกเสือ
ลูกเสือเนตรนารีกำลังออกเดินทางไกล
อ้าว....!!! ฐานแรกก็เจอแย้ววว....พวกเราผ่านฐานที่ 5 มาฐานที่  6 จะให้ปิดตาคลำหาอะไรหน้อ  อับดุลย์เอ้ยยย.....
เอ้ย....ตามมา    ได้เวลารวมกองรับประทานอาหารแล้วซินะ  


กิจกรรมเข้าค่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรม

ที่วัดบ้านโพนทอง


กิจกรรมเข้าค่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรมได้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าพุทโธ ......พุทโธ..นักเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญานังสมาธิได้เก่งมากท่านผ.อ. มังกร  เสริญไธสง  กำลังกล่าวปิดการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์  ที่จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่   25  ธ.ค. 2553   นี่ก็แหกตาสามัคคี                      
                                       ลาก่อนปีเสือ  สวัสดีปีกะต่าย   

  นายกอภิสทธิ์  เวชชาชีวะ นายกคนที่ 27 ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2554

   สั้นและได้ใจความดีมาก  

คำขวัญวันเด็ก2554
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ทั้ง ๓ ด้านนี้มีความสำคัญกับเด็กๆในภาวะปัจจุบันมาก

รอบคอบปัจจุบันมีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ
     
ต้องรู้รอบด้าน ไม่เป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคม

รู้คิดเรียนรู้รอบด้านแล้วต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท
     
ผมจึงอยากให้น้องๆเด็กๆรู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

 “
จิตสาธารณะสังคมต้องพึ่งพิงกันเห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน
     
การปลูกฝังจิดสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมเริ่มที่น้องๆเยาวชน

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี